جلسه دوم

ویدئو های دوره آذر ماه

هدیه
ویدئو های هدیه

مقدمه
ویدیو توضیحات و مقدمه

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم