ویدئوهای دوره شهریور ماه

هدیه
ویدئو های هدیه

حرکات اصلاحی
حرکات اصلاحی

توضیحات
توضیحات

جلسه یک
جلسه دو
جلسه دو

جلسه سه
جلسه چهار
جلسه پنج
جلسه شش
جلسه هفت
جلسه هشت
جلسه نه
جلسه ده
جلسه یازده
جلسه دوازده