ویدئو های دوره دی ماه

هدیه
هدیه

توضیحات کلاس
توضیحات کلاس

ویدئو توضیحات ویدئو

جلسه اول
جلسه دوم
حرکات اصلاحی
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم